Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu doručenia vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, adresu doručenia vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, v rozsahu uvedenom vyššie pri činnosti predávajúceho a spracovával ich pre účely predaja - eshopu a účtovníctva. Tento súhlas dáva kupujúci na dobu neurčitú. Kupujúci má možnosť kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom e-mailu požiadať o zmenu poskytnutých údajov alebo o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania. Prevádzkovateľ  AGIRA plus, s.r.o. bezodkladne tieto údaje vymaže zo svojich informačných systémov.

Prevádzkovateľ  AGIRA plus, s.r.o.   vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Pracovníci prevádzkovateľa  AGIRA plus, s.r.o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa §21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom po prihlásení sa na stránke www.agira.sk v sekcii „Môj účet" .

Prevádzkovateľ internetových stránok www.agira.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Beží na OpenCart
AGIRA plus © 2019