Obľúbené 0
Akciové produkty

Obchodné podmienky

1. VYMEDZENIE POJMOV

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu agira.sk
AGIRA plus, s.r.o., Fínska ulica 7204/24, 921 01 Piešťany 
IČO: 46012117, DIČ: 2023241627, IČ DPH: SK2023241627,
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu agira.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Tým nie je dotknuté právo odstúpiť od zmluvy.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

d) Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, doručiť najneskôr v posledný deň lehoty písomné odstúpenie od zmluvy na emailovú adresu  obchod@agira.sk, alebo toto odstúpenie odovzdať doporučene na poštu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu prevádzky: AGIRA plus, s.r.o., Štefánikova 46, 921 01 Piešťany 

c) Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpenia od zmluvy zaslať predmet zmluvy od ktorej odstupuje. Najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona)

d) Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu písomne v čo najkratšom termíne, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom pre vrátenie peňazí  

» tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na AGIRA plus, s.r.o., Štefánikova 46, 921 01 Piešťany 

» tovar musí byť vrátený s pôvodnými vysačkami alebo označením

» tovar musí byť kompletný, vrátane dodaného príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe  

» odporúčame aby tovar zaslal kupujúci doporučene a poistený. Tovar nám nezasielajte na dobierku - takéto zásielky nebudú našou spoločnosťou prevzaté

e) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako mu je doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

f) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

g) Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

h) Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

i) Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať žiadosť na:  obchod@agira.sk

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 12 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

b) Pri objednávke nad 300 € s DPH do 40 kg je poštovné zdarma, inak účtujeme poštovné nasledovne:  Toto platí pri zasielaní tovaru na území Slovenskej a Českej republiky.

Do 40 kg (do sumy 100 € s DPH) = 6,00 € bez DPH

40 kg - 70 kg = 9 € bez DPH

70 kg - 100 kg = 16,00 € bez DPH

100 kg - 200 kg = 26,00 € bez DPH

Nad 200 kg = 50,00 € bez DPH

Ceny sa môžu meniť v závislosti od charakteru a vlastností tovaru.

c) Pri nákupe nad 300 € s DPH na dobierku alebo pri osobnom odbere môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

e) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán:

a)  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

b) Kupujúci je povinný:

» prevziať objednaný tovar,

» zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

» prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

c) Predávajúci je povinný:

» dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

» spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

8. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

a) Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v bode 7. odstavca b), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

b) Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

c) Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

9. Osobné prevzatie tovaru

Predajňa AGIRA, Štefánikova 46, 921 01 Piešťany 

10. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

e) V prípade právneho vzťahu sa záručná doba riadi Obchodným zákonníkom - Zák. č. 513/1991 Z.z. teda ak kupujúci nie je spotrebiteľom. Pre tieto prípady nie je platný ani vydaný Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok - viď bod 15.

11. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

12. Zodpovednosť za chyby na stránke www.agira.sk

a) Spoločnosť AGIRA plus, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.agira.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
b) Spoločnosť AGIRA plus, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
c) Spoločnosť AGIRA plus, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

13. Ochrana osobných dát

a)   Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

b)   Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 

c)   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

d)   Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:  

1) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

2) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

3) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 

4) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

5) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

6) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 

7) právo na prenosnosť osobných údajov,

8) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

e)   Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

14. Alternatívne riešenie sporov

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@agira.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

-------------------------------------------------------

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690

fax č.: 033/5512 656

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@agira.sk

15. Reklamačný poriadok

NA DODANÝ TOVAR POSKYTUJEME ZÁRUKU V LEHOTE UVEDENEJ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže, vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania výrobok vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné pokračujúce používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku. 

Kupujúci je povinný si bezprostredne po doručení a prevzatí tovaru prehliadnuť a skontrolovať kompletnosť a stav doručenej zásielky.

. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný spísať záznam o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu. Výhrady a rozsah poškodenia tovaru uvedie kupujúci do škodového zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí šetrenia škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

V prípade poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník povinný oznámiť nám túto skutočnosť do 24 hodín. Prípadné neskoršie reklamácie žiaľ nebude možné uznať. 

Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

  • telefonicky v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0901 710 670
  • e-mailom obchod@agira.sk
  • zanechaním správy na čísle 0901 710 670
  • poštou zaslaním tovaru na našu adresu: AGIRA plus, s.r.o. , Štefánikova 46, 921 01 Piešťany 
  • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu: AGIRA plus, s.r.o., Štefánikova 46, 921 01 Piešťany 

Nezabudnite uviesť závady, ktoré reklamujete s popisom, kedy a ako sa závada prejavuje, ak si to typ závady vyžaduje. Tovar posielajte očistený so záručným listom a dokladom o kúpe (postačí aj kópia dokladu o kúpe).
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. O vybavení reklamácie vás budeme informovať telefonicky, alebo mailom. Zároveň Vám v zákonnej lehote vystavíme potvrdenie o vybavení reklamácie. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho občianského zákonníka.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 

4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

Adresa pre osobné zaslanie reklamácie:
AGIRA plus, s.r.o.

Štefánikova 46, 

921 01 Piešťany

-------------------------------------------

POSTUP REKLAMÁCIE DO 24 HODÍN OD OBDRŽANIA (POŠKODENÝ VÝROBOK)

Upozorňujeme Vás, že v prípade doručenia poškodených produktov, je možné reklamáciu si uplatniť do 24 hodín (1 kalendárny deň) odo dňa doručenia zásielky! V prípade poškodených produktov, ktoré budú nahlásené po tejto lehote, žiaľ, nie je možné akceptovať reklamáciu na fyzické poškodenie. Časový horizont 24 hodín (1 kalendárny deň) sa počíta od dátumu obdržania výrobku po prvé nahlásenie problému.

POSTUP REKLAMÁCIE V PRÍPADE DORUČENIA POŠKODENÉHO VÝROBKU JE NASLEDOVNÝ:

Prosíme Vás, pripravte si fotografie o balení zásielky, aby sme mali k dispozícii fotodokumentáciu stavu balenia v ktorom Vám prišla zásielka. Urobte fotografie prosím aj v prípade, ak je balenie zásielky zvonka v neporušenom stave, je to fotodokumentácia zásielky.

Ak ste danú zásielku rozbalili, prosíme Vás, urobte fotografie o vnútornom balení zásielky. Prosím Vás urobte aj fotografie poškodenia.
Dané fotografie nám odošlite. Prosíme o kontakt emailom na: obchod@agira.sk

Následne ste povinný osobne ohlásiť poškodenie u prepravnej spoločnosti ktorou vám bol tovar doručený /123 kuriér/.

Dôležité!!! Pri ohlásení si pripravte číslo zásielky (nájdete ho na doručovacom štítku balíku)

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, a urobíme čo je v našich silách aby ste mali vašu reklamáciu čím skôr vybavenú.